1 lipca 2018 roku wszedł w życie split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Najogólniej mówiąc, metoda ta polega na podziale płatności za towary i usługi na kwotę netto oraz kwotę stanowiącą pokrycie podatku VAT. Obie te kwoty trafiać będą na dwa różne rachunki bankowe sprzedawcy – kwota netto na rachunek zwykły, natomiast VAT na specjalne konto utworzone w tym celu przez bank. Podziału płatności na poszczególne konta dokona automatycznie bank. Ma to na celu zabezpieczenie przed wyłudzeniami VAT, a co za tym idzie – zwiększenie dochodów budżetu państwa. Jest to nowe rozwiązanie i korzystanie z niego jest dobrowolne. Resort finansów planuje jednak wprowadzenie split payment jako mechanizmu obligatoryjnego.

KTO MOŻE STOSOWAĆ MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI?

Split payment skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od rodzaju i wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. Muszą to być jednak podatnicy VAT. Aktualnie ta metoda płatności nie jest obowiązkowa, a o jej wykorzystaniu decyduje sam nabywca (o ile w umowie przedsiębiorca nie zaznaczył, że nie chce korzystać z tego mechanizmu).

Z mechanizmu podzielonej płatności nie mogą natomiast korzystać konsumenci nieprowadzący działalności gospodarczej, przedsiębiorcy objęci mechanizmem odwróconej płatności VAT (branża budowlana, branże wrażliwe), a także przedsiębiorcy otrzymujący faktury od podatników zwolnionych z VAT.

CO SIĘ DZIEJE Z PIENIĘDZMI ZGROMADZONYMI NA RACHUNKU VAT?

Kwota pokrywająca podatek VAT trafia na specjalny rachunek VAT odbiorcy. Zgromadzone na tym koncie środki stanowią własność przedsiębiorcy, jednak zarządzanie nimi jest znacznie ograniczone. Oznacza to, że można je wykorzystać jedynie do wypłacania zobowiązań z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego, a także do opłacania podatku VAT za usługi lub produkty na specjalny rachunek VAT kontrahenta.

KORZYŚCI ZE SPLIT PAYMENT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Split payment jest nową metodą płatności i dlatego wzbudza sporo wątpliwości. Resort finansów dąży do tego, by za pomocą mechanizmu podzielonej płatności uszczelnić system podatkowy w Polsce i zapobiec wyłudzaniu podatków. Daje to również szereg korzyści dla przedsiębiorców jak na przykład:

  • koniec z solidarną odpowiedzialności – przedsiębiorca nie odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe
  • domniemanie dochowania należytej staranności – korzystanie ze split payment będzie dowodem na to, że przedsiębiorca dochował należytej staranności (w przypadku, gdy powstanie wątpliwość odnośnie transakcji nabycia towaru)
  • przyspieszony termin zwrotu różnicy podatku – na rachunek VAT przedsiębiorca może otrzymywać nadwyżkę podatku w terminie do 25 dni (liczonych od dnia złożenia deklaracji); w przypadku złożenia wniosku o dokonanie zwrotu podatku na rachunek VAT urząd nie może przekroczyć terminu 25 dni
  • bezpieczeństwo środków na rachunku VAT – pieniądze zgromadzone na specjalnym rachunku VAT przedsiębiorcy są wolne od wszelkiego rodzaju postępowań egzekucyjnych (sądowych oraz administracyjnych) niezwiązanych z podatkiem VAT.