Faktoring stanowi coraz częściej wykorzystywaną formę finansowania płatności. Zapewnia przedsiębiorstwu płynność finansową w przypadku praktykowania faktur z odroczonym terminem płatności (np. 30 dni na dokonanie zapłaty od daty dokonania sprzedaży/wystawienia faktury). Takie rozwiązanie w postaci wydłużonego terminu dokonania zapłaty stanowi niewątpliwie udogodnienie dla nabywcy towarów i usług. Jednak dla przedsiębiorcy takie odroczenie terminu zapłaty może oznaczać zaburzenie płynności finansowej firmy (usługa została wykonana/towar został sprzedany, na zapłatę trzeba oczekiwać, a w międzyczasie przedsiębiorstwo musi normalnie funkcjonować). Dlatego tak wielu przedsiębiorców z różnych branż decyduje się na sprzedaż nieprzeterminowanych należności z odroczonym terminem zapłaty tzw. faktorowi. Faktorem może być zarówno bank, jak specjalna firma faktoringowa.

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA FAKTORING?

Na mocy umowy przedsiębiorca sprzedaje faktorowi należności klienta (nieprzeterminowane!). W momencie sprzedaży faktor natychmiast przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe na dalszą działalność. W zależności od postanowień umowy i prowizji dla faktora jest to zazwyczaj 80-95% wartości nieopłaconej faktury. Nabywca usług bądź towarów z odroczonym terminem zapłaty staje się wówczas dłużnikiem faktora i to jemu musi spłacić swoje zobowiązania. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj przy należnościach z wyjątkowo długim terminem płatności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z FAKTORINGU?

Faktoring jest przeznaczony dla wszystkich firm świadczących usługi i prowadzących sprzedaż towarów oraz praktykujących wystawianie faktur z długim terminem płatności. To sposób na zachowanie płynności finansowej bez oczekiwania na opłatę faktury przez klienta. Jest to rozwiązanie skierowane zarówno do przedsiębiorców, którzy nie chcą, jak i nie mogą uzyskać kredytu na dalsze prowadzenie działalności. Faktoring skierowany jest zarówno do dużych firm z wieloletnim doświadczeniem na rynku, jak i do małych bądź też nowych przedsiębiorstw nieposiadających zdolności kredytowej ani dodatkowego zabezpieczenia (na przykład w postaci hipoteki).

RODZAJE FAKTORINGU

Usługi faktoringowe świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy faktorem a przedsiębiorcą. Warunki umowy ustalane są indywidualnie i może ona mieć formę faktoringu pełnego, niepełnego lub też mieszanego. Poszczególne rodzaje usługi różnią się zarządzaniem ryzykiem, tj. podmiotem odpowiedzialnym za ściągnięcie należności za nieopłacone faktury, gdy kontrahent zalega z płatnościami.

Faktoring pełny – oznacza sprzedanie faktoringowi należności wraz z ryzykiem. W takiej sytuacji to bank czy też firma faktoringowa przejmuje monitorowanie płatności, a także czynności związane z odzyskiwaniem należności bezpośrednio od nabywcy usług/towarów, gdy ten nie opłaci ich w terminie wskazanym na fakturze. Na mocy zawartej umowy o faktoring pełny faktor nie może dochodzić roszczeń od przedsiębiorcy, od którego dokonał zakupu faktur. Jest to bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorcy – tym samym wiąże się również z wyższymi kosztami.

Faktoring niepełny – w tym przypadku faktor przejmuje od przedsiębiorcy nieopłaconą należność, ale wyłącznie do momentu jej zapadalności. Oznacza to, że gdy kontrahent nie dokona w wyznaczonym terminie płatności za fakturę, faktor ma prawo zażądać od przedsiębiorcy (od którego kupił faktury) zwrotu nie tylko zapłaconej wcześniej kwoty, ale i poniesionych dodatkowych kosztów. Wówczas przedsiębiorca musi dokonać zwrotu środków i na własną rękę podjąć działania mające na celu uregulowanie zobowiązań przez nierzetelnego kontrahenta.

Faktoring mieszany - istnieje także wiele form pośrednich faktoringu będących połączeniem dwóch podstawowych opcji. Na podstawie indywidualnych warunków może dojść do przejęcia przez faktora zarówno należności, jak i związanego z nimi ryzyka, ale jedynie do określonej w umowie kwoty. Oznacza to, że powyżej określonego limitu faktoring pełny przekształca się w faktoring niepełny.

FAKTORING A KREDYT

Z racji tego, że faktorami często są banki, faktoring bywa błędnie utożsamiany z kredytem obrotowym. Jedyną wspólną cechą obu form finansowania jest przeznaczenie środków – zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy wymaga jednak zdolności kredytowej, a także dodatkowych zabezpieczeń (np. w postaci hipoteki) i stanowi krótkoterminowy zastrzyk pieniężny na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. W przypadku faktoringu natomiast nie jest brana pod uwagę zdolność i historia kredytowa. Co więcej, w skład faktoringu może wchodzić nie tylko zastrzyk gotówki na utrzymanie płynności finansowej firmy, ale też zarządzanie portfelami należności, weryfikacja dokumentacji, itp.

FAKTORING A WINDYKACJA

Niejednokrotnie faktoring bywa mylony z windykacją. A przecież istnieje tutaj zasadnicza różnica. Windykacja to odzyskiwanie należności przeterminowanych od nierzetelnego klienta czy kontrahenta. Faktor natomiast przejmuje (wykupuje) od przedsiębiorcy nieopłacone faktury z odroczonym terminem zapłaty – nieprzeterminowane. W przypadku braku dokonania wpłaty we wskazanym terminie, faktor może przypomnieć o konieczności uregulowania zobowiązań, a także skierować sprawę do firmy windykacyjnej.

Z JAKIMI KOSZTAMI DODATKOWYMI WIĄŻE SIĘ FAKTORING?

Faktoring, niezależnie od wybranej formy stanowi bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy wystawiającego faktury z długim czasem zapłaty (zazwyczaj 30-90 dni). Sprzedanie faktur bankowi czy też firmie faktoringowej zapewnia płynność finansową firmy, jednak należy się liczyć z dodatkowymi kosztami. By faktorowi opłacał się wykup należności (zarówno z ryzykiem, jak i bez ryzyka), musi on na tym zarobić. Dlatego pobiera on prowizję, której wysokość zależy od formy faktoringu oraz indywidualnych ustaleń. Sprzedając nieprzeterminowane należności faktorowi, należy się liczyć z tym, że możemy otrzymać zapłatę pomniejszoną nawet o 30-procentową prowizję. Prowizja będzie niższa, jeśli zdecydujemy się na faktoring niepełny.

PODSTAWOWE ZALETY FAKTORINGU

Mimo kosztów związanych z prowizją, faktoring stanowi doskonały sposób na zachowanie płynności finansowej firmy. Jest to rozwiązanie prostsze niż kredyt bankowy, nie zmniejsza też zdolności kredytowej firmy – ma to znaczenie szczególnie w przypadku planowania większych inwestycji w przyszłości. Faktoring nie wymaga też od przedsiębiorcy dodatkowego zabezpieczenia (w przeciwieństwie do kredytu bankowego). Jest to również bezpieczniejsze rozwiązanie niż wszelkiego rodzaju błyskawiczne pożyczki zawierane często na niekorzystnych warunkach. Faktoring stanowi nie tylko pewny, ale i bezpieczny oraz zgodny z prawem zastrzyk gotówki na jasnych warunkach zawartych we wspólnie opracowanej umowie.

Faktoring pozwala przede wszystkim uniknąć tzw. zatorów płatniczych, a tym samym bankructwa firmy czy też utraty reputacji i wiarygodności firmy wśród innych kontrahentów oraz klientów, a także innych zagrożeń wynikających z praktykowania przez firmy sprzedaży towarów bądź też świadczenia usług z odroczonym, długim terminem zapłaty.