Oferujemy szeroki zakres usług księgowych zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Prowadzenie ewidencji księgowych jest niezbędne nie tylko dla potrzeb rozliczeń publiczno-prawnych. W znacznym stopniu ułatwia ona również prowadzenie przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na bieżącą analizę zysków i strat, a tym samym kontrolę kosztów i zoptymalizowane zarządzanie firmą.    

Zapewniamy rzetelną obsługę w zakresie:  

  • Prowadzenia ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość) – wymóg ten dotyczy przedsiębiorstw, których dochód roczny przekracza równowartość 1 200 000 euro w walucie polskiej. Księgi handlowe tworzą: dziennik, księga główna i pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz.  
  • Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tzw. mała księgowość) – obowiązek jej prowadzenia został nałożony na osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie oraz cywilne osób fizycznych, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (nieprzekraczające równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej w ciągu roku obrotowego).    
  • Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego – ryczałt ewidencjonowany stanowi jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej (pozarolniczej). Przedsiębiorca korzystający z tej formy rozliczenia płaci podatek od przychodu – bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania.
  • Prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT – jest to jedna z podstawowych form ewidencji, do której prowadzenia zobowiązani są czynni podatnicy podatku od towarów i usług. Prawidłowo prowadzony rejestr obejmuje sprzedaż oraz wydatki, od których należy się odliczenie VAT (udokumentowane fakturami), co z kolei stanowi podstawę do rozliczeń podatku.    
  • Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia – jest to jedna z podstawowych ewidencji związanych z prowadzeniem KPiR. Uwzględnia się w niej środki trwałe wprowadzane do przedsiębiorstwa w trakcie jego funkcjonowania – stanowiące własność bądź współwłasność przedsiębiorcy, których wartość przekracza 3500 zł (środki trwałe) lub 1500 zł (wyposażenie). Zajmiemy się nie tylko prowadzeniem ewidencji, ale również odpowiednią klasyfikacją środków.  
  • Sporządzania sprawozdań finansowych – jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten ma ściśle określoną formę i jest sporządzany na koniec roku obrotowego bądź też w innym terminie przewidzianym w ustawie (dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych).    

Usługi świadczymy stacjonarnie w naszym biurze w Krzeptowie, ale nie tylko. Mogą Państwo również skorzystać z naszej pomocy online – bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Przetworzymy dokumenty, które klient dostarczy drogą elektroniczną, a sporządzone na ich podstawie ewidencje podatkowe (księgi, rejestry VAT, sprawozdania i inne) prześlemy klientowi w postaci plików PDF.

W zakres usługi wchodzi:    

  • Sporządzanie oraz weryfikowanie dokumentacji    
  • Reprezentowanie klienta m.in. przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych