Tajemniczy Jednolity Plik Kontrolny VAT, czyli JPK_VAT to zestaw danych finansowych firmy za konkretny okres, tj. poprzedni miesiąc. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek jego wysyłki organom podatkowym dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Rejestry te prowadzone są w formie elektronicznej i w taki sposób muszą być również przekazywane. Należy jednak pamiętać, że złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie oznacza zwolnienia z obowiązku wysyłki deklaracji VAT.

JPK_VAT składa się z danych, które były ewidencjonowane w rejestrze zakupów i sprzedaży (dane dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych, dane identyfikujące podatnika, a także właściwy urząd skarbowy).

JAK ZŁOŻYĆ JPK_VAT?

Plik JPK_VAT może być przygotowany samodzielnie przez podatnika. W tym celu można skorzystać z pomocy bezpłatnych narzędzi oraz programów jak na przykład:

 • narzędzie Klient JPK 2.0
 • aktualny program księgowy
 • program e-mikrofirma
 • e-bramka JPK_VAT

By plik został uznany za poprawny, musi być nie tylko rzetelnie sporządzony i zawierać dane za poprzedni miesiąc. Powinien być on złożony do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie. Należy pamiętać, by zawarte w pliku dane były takie same jak w deklaracji podatkowej VAT. Konieczna jest także jego autoryzacja (elektroniczny podpis).

W przypadku wątpliwości zawsze warto skorzystać z pomocy biura rachunkowo-księgowego.

JAK PODPISYWAĆ JPK_VAT?

By plik został uznany za poprawny, musi zostać uwierzytelniony. Tutaj są trzy możliwości:

 • kwalifikowany podpis elektroniczny – płatny podpis elektroniczny służący do uwierzytelniania dokumentów
 • profil zaufany – zbiór zweryfikowanych informacji o użytkowniku; bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie (służy jako podpis elektroniczny)
 • dane autoryzujące – unikalne dane dotyczące podatnika jak np. imię i nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy NIP, numer PESEL, kwota przychodu.

KTO JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA JPK_VAT?

Obowiązek składania JPK_VAT nie dotyczy podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, tzn. podmioty, które:

 • sprzedają towary/świadczą usługi zwolnione z VAT
 • sprzedają towary/świadczą usługi opodatkowane VAT, ale korzystają ze zwolnienia podatkowego (w przypadku obrotu mniejszego niż 200 tys. zł).

Ze składania JPK_VAT zwolnieni są ponadto przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Należy jednak wskazać na sytuacje, kiedy pomimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć Jednolity Plik Kontrolny VAT. Zwolnienie nie dotyczy zatem:

 • okresów rozliczeniowych, podczas których zawieszenie działalności nie obejmowało całego okresu rozliczeniowego
 • podatników importujących usługi oraz kupujących towary, a także dokonujących WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny VAT musi być wysyłany każdy miesiąca – nawet wtedy, gdy w danym okresie ewidencje będą równe zeru. Zestawienie musi być wysłane najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku braku możliwości złożenia JPK_VAT w terminie, należy złożyć wniosek o odroczenie wraz z uzasadnieniem do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego.

BŁĘDY W JPK-VAT

Wszystkie wysłane pliki JPK_VAT są sprawdzane i analizowane przez Krajową Administrację Skarbową. W przypadku wykrycia niezgodności i błędów podatnik otrzyma na ten temat informację (e-mailem lub SMS-em, a w przypadku braku podania danych kontaktowych JPK_VAT informacje zostaną przesłane przez urząd skarbowy). Konieczne będzie wyjaśnienie niezgodności w urzędzie skarbowym, a także dokonanie korekty.

Najczęściej pojawiające się błędy w Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT to:

 • literówki z imieniu i nazwisku
 • błędny numer PESEL bądź NIP
 • rozbieżność pomiędzy danymi przekazanymi w plikach JPK_VAT oraz deklaracjach za ten sam okres rozliczeniowy
 • uwzględnienie w JPK_VAT faktur od podmiotu, który nie jest czynnym podatnikiem VAT
 • nieprecyzyjna kwota przychodu (na przykład niepotrzebne zaokrąglenie – należy podać kwotę co do grosza).

Należy pamiętać, że informacja o wykryciu nieprawidłowości w pliku JPK_VAT nie oznacza kary czy też wszczęcia postępowania podatkowego. Jest to informacja o niezgodnościach, które należy jak najszybciej wyjaśnić w urzędzie skarbowym i dokonać ewentualnej korekty.

KARY ZA NIEWYSŁANIE JPK_VAT

W związku z tym, że Jednolity Plik Kontrolny VAT ma charakter informacji podatkowej, za jego niewysłanie w terminie mogą grozić podatnikowi sankcje karno-skarbowe. Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie i w zależności od okoliczności może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie bądź też przestępstwo.

W przypadku wykroczenia skarbowego podatnikowi grozi grzywna w wysokości od 210 zł do aż 42 000 zł. Może być ona nałożona mandatem, nakazem sądu bądź też wyrokiem sądu i uwzględnia także takie czynniki jak możliwości zarobkowe oraz sytuacja rodzinna podatnika.

Jeśli w wyniku czynności prowadzonych przez naczelnika urzędu skarbowego bądź też kontroli celno-skarbowej okaże się, że niewysłanie JPK_VAT nosi znamiona przestępstwa, wówczas podatnikowi grozi kara finansowa wyliczana na podstawie stawki dziennej (minimalna wysokość grzywny w tym przypadku wynosi 700 zł, natomiast maksymalna 20 160 000 zł.

Są też sytuacje, gdy pomimo niezłożenia JPK_VAT można uniknąć kary finansowej. W tym celu należy złożyć Jednolity Plik Kontrolny VATnawet mimo upłynięcia terminu i równocześnie złożyć w urzędzie skarbowym tzw. czynny żal.